XM VPS mahabaty - Mugt giriş

XM VPS mahabaty - Mugt giriş
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: Mugt XM-de VPS


XM VPS - ningyldyrym çalt birikmesi arkaly çalt söwda ýerine ýetirilişi

XM VPS, optiki süýüm birikmesi bilen Londondaky maglumat merkezimizden bary-ýogy 1,5 km uzaklykda ýerleşýän Wirtual Hususy Serwere (VPS) uzakdan birikmäge mümkinçilik berýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak, internet birikmesiniň tizligi, kompýuteriň näsazlygy ýa-da elektrik togunyň kesilmegi ýaly netijeli söwda etmek ukybyňyza päsgel berip biljek beýleki faktorlar barada aladalanman, XM-iň deňsiz-taýsyz ýerine ýetirilmeginden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

XM VPS arkaly, EA-laryňyz yzygiderli işlemäge ukyply bolar, olara gözegçilik etmegiň zerurlygy bolmazdan ýa-da kompýuteriňiz açylmazdan. XM VPS hyzmaty size 1.5 Gb RAM, 20 Gb gaty disk we 600 MGts aýratyn CPU güýji bolan Windows Server 2012-e girmäge mümkinçilik berer.

XM VPS bilen has çalt söwda

XM VPS mahabaty - Mugt giriş
XM ýerine ýetirişinden XM VPS bilen peýdalanyň
  • Locationeriňizden aňsatlyk bilen girip bilersiňiz
  • Deňi-taýy bolmadyk XM ýerine ýetirişi
  • Söwdaňyzyň tizligini ýokarlandyrmak
  • Hünärmen geňeşçilerini (EA) ulanmak üçin amatly
  • 24/7 elýeterlilik
  • Döwrebap optiki süýüm birikmesi


Mahabat döwründe XM VPS-ä nädip girip bolar?

Iň pes söwda hasaby balansyny 500 ABŞ dollary ýa-da beýleki walýutalara deň bolan müşderiler, azyndan 2 adaty tegelek lot ýa-da 200 mikro tegelek söwda şerti bilen agzalar sebitinden mugt VPS talap edip bilerler. aýda bije atyň. Mugt VPS saýlanylanda, müşderiniň şol bir e-poçta salgysyny ulanyp bellige alnan beýleki söwda hasaplaryny (hasaplaryny) hem göz öňünde tutýarys.

Aboveokardaky kriteriýalara laýyk gelmeýän müşderiler, her senenama aýynyň birinji gününde MT4 / MT5 hasaplaryndan awtomatiki usulda alynjak 28 ABŞ dollary tölegini agzalar meýdanyndaky XM VPS-den talap edip bilerler.


VPS-ä nädip birikmeli

1-nji ädim
Başlamak düwmesine basyň we gepleşik penjiresine “Uzakdan iş stoly birikmesi” ýazyň. Netijäni göreniňizden soň, uzakdaky iş stoly birikmesi opsiýasyna basyň.
XM VPS mahabaty - Mugt giriş

2
-nji ädim Uzakdaky iş stoly birikmesi penjiresinden size berlen XM VPS IP adresini ýazyň we "Birikdir" düwmesine basyň.
XM VPS mahabaty - Mugt giriş

3-nji ädim
XM VPS-e birikmek üçin diňe VPS giriş ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy giriziň.
XM VPS mahabaty - Mugt giriş

4
-nji ädim Ilkinji gezek birikdirilende, haýsydyr bir standart duýduryşlara garamazdan birikmek isleýändigiňizi tassyklamaly howpsuzlyk soragy alyp bilersiňiz.
XM VPS mahabaty - Mugt girişÇäklendirilen XM VPS mahabaty

Diňe çäkli wagt üçin, mahabat döwründe XM VPS hyzmaty bar bolan we täze XM müşderileri üçin elýeterlidir - we şu wagta çenli has amatly şertler bilen.

Aýratyn mahabatymyz islendik wagt öňünden duýdurmazdan gutaryp biljekdigi sebäpli, täzelenip durmak üçin bu sahypa yzygiderli girmegiňizi haýyş edýäris.
Thank you for rating.