XM-de doly wagtlaýyn Forex söwdagäriň durmuşynda bir gün

XM-de doly wagtlaýyn Forex söwdagäriň durmuşynda bir gün
Recentlyakyn wagta çenli, Forex söwdasy maliýe pudagy bilen tanyş bolmadyk köp adamda gorky we ynamsyzlyk döretdi. “Gündelik söwda Awstraliýa” mähellesi özleriniň peýdalary barada kän bir ses bermeýär, şonuň üçin köplük üçin söwda henizem ünsden düşürilýär (doly ýa-da doly däl iş hökmünde). Emma bularyň hemmesi üýtgeýär.

Soaňy-ýakynda walýuta jübütleri we aksiýalary bilen gelen söwda mümkinçilikleri diňe uly kärhanalara we aýna diň ofislerinde işleýän kostýumly semiz pişiklere elýeterli boldy. Doly iş güni söwda etmek isleýänlere belli bir bilim gerekdi. Şol sebäpli adamlar bazar söwdasynda pul gazanmak üçin gündelik söwdagäriň maliýe derejesine mätäçdigine henizem ynanýarlar.

Aýdyň, dünýä bazarlaryny söwda etmek üçin maliýe meselesinde öňki tejribäňiz gerek däl. Söwda, şu günler takmynan her kim üçin bar bolan bir mümkinçilik we ýylsaýyn meşhurlyk gazandy.

Şahsy hasaplama we internet birikmelerinde gazanylan üstünlikler sebäpli dünýä bazary kredit kartoçkasy ýa-da eWallet bilen islendik adam üçin elýeterli. Jübi söwda programmalarynyň döredilmegi bilen söwda diňe bir öýden pul gazanmak mümkinçiligine öwrüldi. Doly däl ýa-da doly bolsun, söwdagär bolmak köp adam üçin tolgundyryjy işe we pursata öwrüldi. Bu söwdagärler bazarlary barlaýarlar we sargytlary her gün ýerleşdirýärler we bu çäklendirilmedik girişden islendik ýerde, islendik wagt lezzet alýarlar.

Şu günler başlamagyň iň gowy tarapy, demo hasabynda töwekgelçiliksiz amal edip bilersiňiz. Biraz wagt geçensoň, ynam derejäňiz ýokarlanandan soň, maliýe ýagdaýyňyza we geljekdäki maksatlaryňyza laýyk gelýän býudjetiň içinde saklap, has ýokary derejelerde söwda edip bilersiňiz. Dogry bolmak gaty gowymy?


Söwda synap görýänçäňiz, doly iş günüňizi taşlamaň

Bütin dünýäde gündelik söwdagäriň durmuşyny dowam etdirmegi we maliýe serişdelerini öz eline bermegi saýlap alan adamlar bar. Söwda gazanmak mümkinçiliginiň çägi ýok, şonuň üçin ähli girdeji derejesindäki adamlara ýüzlenýär. Doly wagtlaýyn söwdagär bolmak, köpler üçin arzuwyň hasyl bolmagy ýaly bolup görünýär. Göz öňüne getirip bilersiňiz, 9-dan 5-e çenli ýokmy? Mundan beýläk syçan ýaryşy ýok. UTöne, doly işleýän söwdagäriň durmuşy gün şöhlesi we älemgoşar däl.

Öýde galýan “gündelik söwdagärler”, söwda hasaplarynda başlanyndan has az gün gutarmak howpy bar. Doly işleýän söwdagär käwagt irden agşama çenli söwda edýär we köplenç erkin işlemek ýa-da blog ýazmak ýaly öý işlerinde bolşy ýaly köplenç ýalňyzlyk döwürlerini duýup bilýär. Bu hemmeler üçin däl. Gündelik iş hökmünde söwdany dowam etdirmek hakda pikir edýän bolsaňyz, ilki bilen okaň. Elbetde, bu öýdäki her bir söwdagäri aňlatmaýar. Bu köp wersiýanyň diňe biri.


Diwara uçuň: gündelik işleýän adamyň durmuşy

Bazarlary okamaga başarnykly täze söwdagärler köplenç söwdany karýera öwürmegi maksat edinýärler. Uly söwda hasaby gurmak, işden çykmak we öz başlygyňyz bolmak düşünjesi özüne çekiji, ýöne bu düýş we gaty az adam muny amala aşyrmak üçin häsiýetine ýa-da sabyrlylygyna eýe. “Topokarky” derejä çykanlar az, indi maliýe azatlygyndan, gününi islän zadyny etmekden geçirmek azatlygyndan peýdalanýarlar, ýöne olar azlykdyr. Bu mümkin däl, ýöne islendik oýnuň başynda bolmak üçin ussatlyk, zähmet, sabyr we tutanýerlilik gerek, käbirleri şowlulygyň hem uly rol oýnaýandygyny aýdýarlar. Durmuşdaky hemme zat ýaly, kepillik ýok.

Köpümiz ýaly, doly işleýän söwdagär gününi aşhana stolundaky noutbukda bir käse kofe bilen başlap biler. Doly wagtlaýyn söwda, gündelik bazar bahalaryna täsir edip biljek zatlary görmek üçin täzelikler sahypalaryna çalt we aňsat gözden geçirmek bilen başlaýar. Ykdysady senenamany barlamak gaty möhümdir. Habar neşirleri bazar bahalaryna ep-esli derejede täsir edip biler we köplenç tehniki derňewlere ters gelýär. Tendensiýalary okaýan söwdagärleriň köpüsi, möhüm ykdysady bildirişden soň bahalaryň üýtgemegi ýa-da tüpeňler bilen gyzyklanýar.

Habar tagtalary düşnükli bolsa, MT5 söwda platformasyny açyň we diagrammalara seredip başlaň we bellik alyň. Belki, Webterminalyň aňsat ulanylmagyny ýa-da divanda oturyp, telefonyňyzdaky “Trader” programmasyndan söwda etmegi islärsiňiz. Haçan-da hemmeler irden gatnawyna taýýarlananda, bir söwdagär adatça işleýär. Söwdagäriň gatnawy aşhanadan diwana ýa-da bag meýdanyna (howa rugsat berse) bolup biler, emma olar eýýäm işde.


Söwda edende gözleg sabyrlylygynyň manysy bar

Söwda hasabyňyzdaky pullara degmezden ozal öý işleriňizi ediň. Söwda gözlegleri möhümdir, yhlas bilen birinji orunda durýar we sabyrlylyk, doly iş gününi söwda etmek isleýän adamlar üçin köplenç bilelikde saklaýan zat. Söwdagär, ýekeje söwda etmän, bütin gün diagrammalary görmek bilen geçirip biler. Tygşytly gündelik söwdagärler söwda söweşlerini paýhasly saýlaýarlar we diňe ähli boksçylar barlananda pullaryny goýýarlar.

Söwda etmezden ozal ähli görkezijileriň çak edilýän ugurda ylalaşýandygyna göz ýetiriň. Söwda garaşyşlaryny puja çykaryp biljek ykdysady wakalaryň ýokdugyny tassyklaň. Sourceshli çeşmeleriňiz deňleşdirilende, ynam bilen söwda edip bilersiňiz. Munuň üçin köp zähmet gerek. Doly işleýän söwdagär, günüň dowamynda gözlemek we söwda üçin amatly wagt we baýlyga garaşmak bilen lezzet alýar. Käbir adamlar üçin bu içgysgynç bolup biler. Beýlekiler üçin jennet ýaly bolup görünýär. Krossword ýaly, käbir adamlar akyl meselesini halaýarlar, beýlekiler halamaýarlar. Pikiriňizi ýiti saklaýan oýunlary we bulgurlary halaýan bolsaňyz, söwda derňewiniň sizi özüne çekjek birnäçe tarapy bar.

Eger bir emläk irden söwdagäriň gözüni alsa, balak geýmezden ozal bir-iki sany sargyt ederler. Gün gowy başlaýar, dynç alyş üçin wagt. Doly söwdagär bolmak üçin sabyr etmeli. Sargyt goýanyňyzda bazarlar bada-bat reaksiýa bildirmeýärler, hatda monitora seredip oturyp, bahany öz islegiňiz bilen isleseňizem. Hawa, söwda wagtal-wagtal garaşmak bilen demiňizi saklamaga mejbur eder. Galyberse-de, satyn almak ýa-da satmak düwmesine basanyňyzdan soň, islendik zat bolup biler we size diňe garaşmak gerek. Ertiriňiz doly dowam edýär. Doly işleýän söwdagär eýýäm puluny işe goýdy.

Azyk önümlerine söwda etmeli? Biraz bagbançylyk hakda näme? Söwda programmasynyň kömegi bilen, gündelik söwda öý ofis stoluňyza baglydygyny aňlatmaýar. Söwda, şeýle hem, ulagda, awtobusda, diş lukmanynyň garaşylýan otagynda garaşyp bolýan ykjam iş.


Söwda vs humar oýunlary: Uly tapawut

Eger doly wagtlaýyn söwdagär bolsaňyz, dünýäni dürli gözler bilen görüp başlarsyňyz. Maliýe dünýäsiniň ekosistemadygyna düşünersiňiz, sebäbini we netijesini yzarlap we çaklap bolýar. Söwda hakda hiç zat bilmeýän adamlarda negatiw pikirler bolup biler. Käwagt hatda söwdagärleri doly wagtlaýyn poker oýunçylary ýa-da professional humarbazlar bilen deňeşdirmek. Bu düşnükli. Galyberse-de, doly işleýän söwdagär öýde galar ýa-da onlaýn işlemek üçin ykjam enjam ulanýar. Söwdagär has köp pul gazanmak üçin töwekgelçilik eder, hawa, ýöne şu ýerde kesgitli meňzeşlikler saklanýar.

Poker ýa-da blackjack-da, kartoçkanyň üýtgemegi sebäpli kartoçkalar belli bir tertipde bolýar. Ruletde wagtyň aýlanmagyna, tigiriň tizligine we topuň nädip ýykylmagyna esaslanýan şuňa meňzeş randomizasiýa bar. Tötänleýin. Maliýe bazarlary tötänleýin däl we netijeleri söwda edip bolar. Bahalaryň özüni alyp barşy sebäbiň we netijäniň netijesidir. Emma ýokarda belläp geçişimiz ýaly kepillik ýok.

Bu ýerde bir nebit guýusy guraýar, uruş başlaýar, EUB banky oňaýly hasabat ýaýradýar, täze prezident kasam edýär. Bu faktorlar dünýä walýutalarynyň, kompaniýa aksiýalarynyň, hatda altynyň bahasyny hasam ýokarlandyrýar we çekýär. wagt söwdasy bu wakalar barada pul netijeleri bilen çaklamaga mümkinçilik berýär. Söwdagärler bahalaryň üýtgemegini çaklamak üçin çylşyrymly gurallary, derňewleri we ykdysady täzelikleri ulanýarlar.

Söwda humar däl. Bir seretseňiz, ruletde gara we gyzyl ýaly söwda bilen ikitaraplaýyn saýlawyň bardygyny görersiňiz. Aöne birneme ýakynrak seretseňiz, her bir söwda üçin goşmaça derňew we hereket derejesini görersiňiz. Ruletka bilen jedel goýýarsyňyz, soň derrew ýeňiş gazanarsyňyz. Forex söwdasy bilen haýsy söwda strategiýasyna ýa-da ugruna laýykdygyny kesgitlemeli. “Uzak gitmeli” we ýokarlanmagyna garaşýan gural satyn almalymy ýa-da aktiwiň ýykylmagyna garaşmak bilen “gysga” etmelimi? Hawa, iki sany anyk ugur, ýöne başga-da köp zat bar.


Wagt puldyr

Söwda bilen, söwda giriş nokadyňyzyň we çykyş wagtyňyzyň iň amatly saýlanandygyna göz ýetirmeli. Belki, çaklamalaryňyz belli bir aksiýanyň ýakyn wagtda ýokarlanjakdygyny görkezýär. Ikilik saýlawyňyz satmak däl-de, satyn almak, ýöne haçan satyn alarsyňyz? Wagt görkezmek hemme zat we ýeňjekdigiňizi ýa-da utuljakdygyňyzy kesgitläp bilýän üýtgeýänler her sekuntda üýtgeýär.

Dogry pursaty suratlandyrmak aňsat, ýöne bilmek aňsat däl. Iň pes nokatda satyn alyň, iň ýokary bahadan satyň. Bahanyň üýtgemezinden ozal aktiwiň näderejede pes ýa-da ýokary boljakdygyny çaklamak kyn meseläniň esasy bölegidir. Wagtyňyz gowy bolsa, girdeji potensialyňyzy artdyrarsyňyz.

Puluňyz häzir ýok bolsa-da, siziň üçin işleýär. Doly wagtlaýyn söwda, günüň dowamynda monitoryňyza baglydygyny aňlatmaýar. Suwa düşüň, gap-gaç ýuwuň, ylgaň. Söwda işleriňiz gaýdyp geleniňizde size garaşýar. Elbetde, öýde galyp, ýakyndan synlap bilersiňiz! Käbir söwdagärler jaýdaky kiçijik ammar otagyny, stol we sanlyja monitor goýup, oňa “ofis” diýmegi karar edýärler. Köýnek we ýelek geýýärler we kesgitlenen sagat işleýärler we has öndürijidigine kasam edýärler.
XM-de doly wagtlaýyn Forex söwdagäriň durmuşynda bir gün
Käbirleri tersine gidýärler. Tötänleýin geýinýärler we noutbuklaryny dünýä alýarlar. Kofe dükanlarynda, restoranlarda, hatda barlarda oturýarlar, WIFI-e birikýärler we boş wagtlarynda söwda edýärler. Beýlekiler bolsa mobil söwda terminaly bilen maglumat toruny ulanyp, jübi telefonlarynda söwda edýärler we açyk howada söwda edýärler. Saýlawlar çäksiz diýen ýaly.


Doly wagtlaýyn söwdagär üçin gurallar

Töwekgelçilikli aktiwleri söwda edeniňizde, garaşylmadyk bahalaryň üýtgemeginden goramagyň ýollary bar. Iki sany möhüm gural, ýitgini bes etmek we girdeji almak. Söwdagärler sargyt berenlerinde, gazanmak isleýän mukdaryny kesgitläp bilerler. Munuň üçin hiç hili düzgün ýok, bu şahsy isleg. Stitirmek üçin hem edil şonuň ýaly. Näçe ýitirmäge taýyn? Bu iki funksiýa, sargytlar kesgitlän parametrleriňize degeninde awtomatiki we işjeňleşdirilýär. Bu, bir söwdagäre bir minutlap hüşgär bolmazdan, günüň dowamynda birden köp söwdany açmaga mümkinçilik berýär.

Birnäçe şertnamany açmak köplenç diwersifikasiýa diýilýär (ähli ýumurtgalaryňyzy bir sebete salmaň). Şeýlelik bilen, günüň maýa goýum kwotasyny ýerine ýetirip bilersiňiz, emma netijeleriňiz bir karara bagly bolmaz. Awtomatiki sargyt ýapmak, boş wagtyňyzy başga zatlar üçin ulanyp biljekdigiňizi aňladýar. Kino ýa-da söwda gollanmasyna tomaşa ediň, kitap okaň, söwda ediň.

Gün işleýär. Söwda programma üpjünçiligiňizi barlamagyň we sargytlaryňyzyň nähili işleýändigini görmegiň wagty. Grafalary barlaň we irden bäri hereketleri görüň we belki gözüňizi özüne çeken islendik zada ýene birnäçe sargyt goşuň. Indi näme etjek? Bu etmegi göz öňüne getirip boljak bir zat ýalymy?


Doly söwdagär nädip bolmaly

Diňe doly iş günüňizi taşlap, iki aýagyňyz bilen doly wagtlaýyn söwda edip bilmersiňiz. Bagty batyrlary goldaýar, ýöne şeýle hyjuwly hereket erbet gutarar. Söwda syýahatyňyzy günde bir ýa-da iki sagat ýarym günlük söwdagär hökmünde başlamak has gowy pikir. Her dag bir gezekde bir basgançaga çykýar. Ilkinji ädim söwda hasaby açmak we bazarlara girmek. Ilki gorkunç bolup biler, ýöne pikir edişiňiz ýaly kyn däl. Öwrenýän sürüjiler okamak bilen öwrenenoklar, ulaga münýärler we sürüp başlaýarlar. Olary howpsuz saklamak üçin gapdalynda hünärmen bar, ýöne dellallaryň has ygtybarly okuw usuly bar.


Söwda töwekgelçiligini öwreniň

Söwda hasabyňyz doly barlanylandan we işledilenden soň, demo hasaby bilen öwrenmek üçin biraz wagt sarp ediň. Demo hasaby, puluňyza töwekgelçilik etmezden ozal söwda etmegiň amatlydygyna göz ýetirmegiň ajaýyp usulydyr. Ykdysady senenamany barlaň, bahanyň tendensiýasyny gözläň, söwda strategiýasyny ýa-da ikisini synap görüň we töwekgelçiliksiz wirtual söwda ediň. Hakyky netijeleri yzarlamaga taýyn bolanyňyzda bilersiňiz.

Doly işleýän söwdagär bolmak, doly iş güni bilen deň mukdarda wagt talap etmegi talap edýär, ýöne haýsy söwda etseňizem aýyň ahyrynda girdeji kepilligi ýok.

Şeýlelik bilen, geljekde doly günlük söwda etmek isleýärsiňizmi? Başlalyň. Birinji ädim, ygtybarly we şahsy hasap arkaly dünýä bazarlaryna girmek. Resmi XM söwdagäri hökmünde hasaba alynmak, şahsyýet maglumatlaryňyzy barlamak, hasabyňyzy maliýeleşdirmek we programma üpjünçiligini gurmak üçin şu dört ädimi ýerine ýetiriň. Processhli amal ýigrimi minudyň içinde amala aşyrylyp bilner.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!