“XM Depozit Söwda Bonusy” - 30 dollar

“XM Depozit Söwda Bonusy” - 30 dollar
  • Mahabat döwri: Hasabyňyzy açan günüňizden 30 günlük çäk
  • Mahabatlandyryş: 30 $ goýum söwda mukdary


XM $ 30 Depozit bonusy näme?

Ilkinji hakyky hasaby açmak üçin size 30 dollarlyk karz berýär (yzyna alyp bolmaýar), başlangyç goýumsyz söwda edip başlap, önümlerini we hyzmatlaryny barlamaga mümkinçilik berýär ..

Bonusyňyzy talap edeniňizde, pul mukdary hasaplanar söwda üçin ulanyljak hasabyňyz derrew . Alnan girdejiler islendik wagtda yzyna alynyp bilner, ýöne serişdeleriň islendik yzyna alynmagy söwda bonusyňyzyň proporsional aýrylmagyna getirer.
“XM Depozit Söwda Bonusy” - 30 dollar


Kim XM 30 $ goýum bonusyny talap edip biler?

Bu mahabat, ilkinji gezek XM Real hasaby açýan ähli söwdagärler üçin elýeterlidir. Käbir sebitlerde alternatiw mahabat agdyklyk edip biler. Hasabyňyzy açan gününden başlap 30 günlük çäk bar, şol wagt bonus elýeterli bolmanka talap etmeli.

XM $ 30 Depozit bonusyny nädip almaly?

Bonusy talap etmek üçin birnäçe ýönekeý ädim ätmeli:

1. Hakyky hasaby açyň (Micro, Standard ýa-da Ultra Low) 2. E-poçta arkaly size iberilen şahsyýetnamalary ulanyp, agzalar meýdanyna giriň . 3. Degişli şahsyýet resminamalaryny beriň. hasabyňyzy tassyklamak üçin (öňem etmedik bolsaňyz) 4. Bonusyňyzy talap etmek üçin düwmä basyň 5. Ekrandaky görkezmelere eýerip SMS barlamak işini tamamlaň
“XM Depozit Söwda Bonusy” - 30 dollar

XM $ 30-dan nädip pul tölemeli?

Elýeterli Müşderiniň Kompaniýa bilen hakyky hasaplaryndan (serişdelerinden) islendik pul alynmagy, ozal berlen söwda bonuslarynyň (kompaniýalarynyň) degişli kärhananyň hakyky hasabyndan alynýan talap edilýän mukdaryň göterimine proporsional alynmagyna sebäp bolar. .

Aşakdaky tablisadaky mysallar, söwda puluny yzyna alanyňyzda söwda hasabyňyzdan proporsional taýdan nädip aýrylýandygyny görkezýär.
Goýum söwdasynyň mukdary ýok Goýumyň mukdary Söwda bonusy bilen söwdadan alnan girdeji Çekmek üçin balans Talap edilýän puluň mukdary Söwda bonusyny aýyrmagyň mukdary
30 $ - 100 $ 100 $ 40 $ (100 $ -da 40%) 12 $ (30 $ -da 40%)
30 $ 500 $ 100 $ 600 $ 360 $ (600 $ -da 60%) 18 $ (30 $ -da 60%)


Kompaniýa bilen söwda hasaplarynyň arasynda içerki geçirimler ýüze çykan halatynda, hasaby ibermek üçin öň hasaplanan söwda bonuslary, hasabyň hasabyna geçirilen balans göterimine proporsional geçiriler. Hasabyňyza içerki geçirilenden soň täze / goşmaça söwda bonuslary berilmez. Hasap almagyň söwda bonuslary üçin hukugy ýok bolsa, hasaby ibermekden aýyrylan söwda bonuslarynyň mukdary hasaby kabul etmez we şonuň üçin söwda bonuslarynyň paýy ýatyrylar.

Söwda bonuslaryny, ýa-da Müşderileriň Kompaniýa bilen hakyky söwda hasaplaryndan arasynda geçirip bolmaýar.

Şertler we şertler

1. Bonus käbir ýurtlaryň söwdagärlerine degişli bolup bilmez.
* GroupB we Toparyň düzgünleşdirilen guramalary tarapyndan hasaba alnan müşderiler bonus almaga hukugy ýok
2. Bu XM NO goýum depozitine ýüz tutmazdan ozal, ýurduňyz / sebitiňiz üçin elýeterli bolsa, göni goldawyny soramagyňyzy maslahat berýäris.

3. Şu ýerde görkezilen kriteriýalara laýyk gelýän müşderiler, deň bolan söwda bonuslaryny alyp bilerler:
3.1 30 ABŞ dollary , - (ýa-da walýuta ekwiwalenti) " Goýum söwdasy ýok ".
3.2 " Depozit söwda bonusy ýok " hasaby işjeňleşdirmek we karz bermek üçin, ähli ygtyýarly müşderiler, agzalar sebitinde ýörite opsiýada hödürlenýän telefon belgisini (SMS) we / ýa-da ses tassyklama prosedurasyny üstünlikli tamamlamaly.

4. Bu " Goýum söwdasy bonus programmasy " diňe kompaniýanyň täze müşderilerine degişlidir.

5. ighli ygtyýarly müşderilere bir (1) özboluşly IP adresi üçin diňe bir (1) “ Depozit söwda bonusy ýok ” hasaby saklamaga rugsat berilýär . Şol bir IP-den birnäçe bellige alynmaga rugsat berilmeýär ýa-da “ Depozit söwda bonusy ýok ” hasaplary şol bir şahsy maglumatlar bilen hasaba alynmaýar.

6. “Goýum söwdasy bonusy ýok ” hasaplaryndaky söwdadan alnan girdejiler , degişli hakyky söwda hasabyndaky söwda mukdary azyndan 10 mikro lot (0,1 standart lot) ýetýän we azyndan 5 tapgyr şerti bilen islendik wagt yzyna alynyp bilner. öwrüm söwdalary tamamlandy. Söwda edilen we tegelek öwrümli söwdalaryň sany, "Hasap taryhy" goýmasynda hasaby açmak ýa-da Agzalar sebtine girmek arkaly barlanyp bilner.

7. Şu ýerde görkezilen düzgünlere laýyklykda, müşderileriň hakyky hasaplaryna (paýnamalaryň söwda hasaplary "Maksatnama" gatnaşmaga hukugy ýok) ulanylýan " Goýum söwdasy bonusy " kompaniýa bilen göni söwda hasaplarynyň arasynda geçirilip bilinmez. .

8. “ Goýum söwdasy bonusyny ” ulanmakdan alnan islendik girdeji, yzyna almak proseduramyz boýunça elýeterlidir.

9. Şu ýerde görkezilen ähli kriteriýalara laýyk gelýän laýyk müşderiniň hasabyna haýsydyr bir bonus goşulmazdan 24 sagat wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

10. " Goýum söwdasy bonus maksatnamasy ", şu ýerde görkezilen düzgünlere laýyklykda Kompaniýada hakyky hasap açýan we berlen bonuslar diňe söwda maksatly ulanylyp bilner we yzyna alyp bolmaýar.

11. Hasap Dormant bolan ýagdaýynda ozal berlen söwda bonuslary (lar) kompaniýa bilen degişli laýyk müşderileriň hakyky hasabyndan derrew çykarylar.

12. Bu mahabat, islendik Müşderi tarapyndan diňe bir gezek satyn alnyp bilner.

13. " Goýum söwdasy bonus maksatnamasy " paýnamalaryň söwda hasaby (lar) eýeleri üçin ulanylmaýar.

14. " Goýum söwdasy bonus maksatnamasyna " gatnaşmak, bu şertleriň we kompaniýanyň web sahypasynda görkezilen iş şertleriniň we syýasatlarynyň kabul edilmegini aňladýar.

15. " Goýum söwdasy bonus maksatnamasy " adalgalary Beliziň kanunlaryna laýyklykda dolandyrylýar we düşündirilýär. Bu şertlerde göz öňünde tutulmadyk islendik jedel ýa-da ýagdaý, ähli gyzyklanýanlar üçin iň adalatly hasaplanýan görnüşde Kompaniýa tarapyndan çözüler. Bu karar gutarnykly we / ýa-da ähli gatnaşyjylar üçin hökmany bolar. Hiç hili hat ýazylmaz.

16. " Depozit söwdasy bonus programmasy " adalgalarynyň haýsydyr biri iňlis dilinden başga dile terjime edilmeli bolsa, gapma-garşylyklar bar bolsa bu sözleriň iňlis dilindäki görnüşi agdyklyk eder.

17. Kompaniýa, öz islegine görä, sebäplerini düşündirmezden, islendik " Depozit söwdasy bonus maksatnamasy " müşderilerine hödürlenmegini bes etmek hukugyny özünde saklaýar. Şeýle müşderilere e-poçta arkaly habar beriler.
Thank you for rating.