XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly

XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly


XM hasaby nädip hasaba almaly

Nädip hasaba alynmaly


1. Hasaba alyş sahypasyna giriň

Ilki bilen hasap açmak üçin düwmäni tapyp boljak XM dellal portalyna girmeli.

Sahypanyň merkezi böleginde görşüňiz ýaly hasap açmak üçin ýaşyl düwme bar.

Hasabyň açylmagy düýbünden mugt.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
XM bilen onlaýn hasaba almagy tamamlamak üçin bary-ýogy 2 minut gerek bolup biler.


2. Gerekli meýdanlary dolduryň

Şol ýerde aşakdaky ýaly zerur maglumatlar bilen blankany doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
 • Ady we familiýasy
  • Şahsyýet resminamaňyzda görkezilýär.
 • Resaşaýyş ýurdy
  • Youaşaýan ýurduňyz, hasabyňyzyň görnüşlerine, mahabatlaryna we beýleki hyzmat maglumatlaryna täsir edip biler. Bu ýerde, häzirki ýaşaýan ýurduňyzy saýlap bilersiňiz.
 • Iň gowy görülýän dil
  • Dil islegini soň hem üýtgedip bolýar. Ene diliňizi saýlamak bilen, diliňizi bilýän goldaw işgärleri bilen habarlaşarsyňyz.
 • Telefon belgisi
  • XM-e jaň etmek zerurlygy bolmazlygy mümkin, ýöne käbir ýagdaýlarda jaň edip bilerler.
 • Email adres
  • Dogry e-poçta salgysyny ýazýandygyňyza göz ýetiriň. Hasaba alyş tamamlanandan soň ähli aragatnaşyk we girişler e-poçta salgyňyzy talap eder.

Üns beriň: Müşderi üçin diňe bir e-poçta salgysyna rugsat berilýär.

XM-de şol bir e-poçta salgysyny ulanyp birnäçe hasap açyp bilersiňiz. Müşderä birnäçe e-poçta salgysyna rugsat berilmeýär.

Bar bolan XM Real hasaby eýesi bolsaňyz we goşmaça hasap açmak isleseňiz, beýleki XM Real Hasabyňyzda hasaba alnan şol bir e-poçta salgysyny ulanmalysyňyz.

Täze XM müşderisi bolsaňyz, açan her hasabyňyz üçin dürli e-poçta salgysyna rugsat bermeýändigimiz üçin bir e-poçta salgysynda hasaba durmagyňyzy haýyş edýäris.3. Hasabyňyzyň görnüşini saýlaň

Indiki ädime geçmezden ozal Söwda platformasynyň görnüşini saýlamaly. Şeýle hem, MT4 (MetaTrader4) ýa-da MT5 (MetaTrader5) platformalaryny saýlap bilersiňiz.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
XM bilen ulanmagy halaýan hasap görnüşiňiz. XM esasan Standard, Micro, XM Ultra Pes Hasap we Paýlar Hasabyny hödürleýär.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Hasaba alnandan soň, dürli hasap görnüşindäki birnäçe söwda hasaplaryny açyp bilersiňiz.

11.
111

_
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
_ özüňiz we maýa goýum bilimleri barada has giňişleýin maglumatlary doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Hasap paroly meýdançasy üç simwol görnüşinden ybarat bolmaly: kiçi harplar, baş harplar we sanlar.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Thehli boş ýerleri dolduranyňyzdan soň, şertlere razy bolmaly, gutulara basyň we ýokardaky ýaly "HAKYKY HASABY AÇMAK" düwmesini basmaly,

şondan soň e-poçta tassyklamasy üçin XM-den e
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
-poçta alarsyňyz aşakdaky suratda görşüňiz ýaly e-poçta alar. Bu ýerde, " E-poçta salgysyny tassyklaň " diýlen ýere basyp hasaby işjeňleşdirmeli bolarsyňyz . Munuň bilen demo hasaby ahyrsoňy işjeňleşdirilýär.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
E-poçta we hasap tassyklanandan soň, hoş geldiňiz maglumatlary bilen täze brauzer goýmasy açylar. MT4 ýa-da Webtrader platformasynda ulanyp boljak şahsyýetnama ýa-da ulanyjy belgisi hem berilýär.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Poçta gutyňyza gaýdyp geliň, hasabyňyz üçin giriş maglumatlary alarsyňyz.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Metatrader MT5 ýa-da Webtrader MT5 wersiýasy üçin hasaby açmak we barlamak prosesi bilen birmeňzeşdigini ýatdan çykarmaly däldir.

Pullary nädip goýmaly

Köp aktiwli söwda hasaby näme?

XM-de köp aktiwli söwda hasaby, bank hasabyňyza meňzeş işleýän, ýöne walýuta, bir stocka indeksleri CFD, aksiýa CFD, şeýle hem metallar we energiýalar boýunça CFD-ler bilen söwda etmek maksady bilen berlen hasap.

XM-de köp aktiw söwda hasaplaryny ýokardaky tablisada görşüňiz ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low formatlarynda açyp bolýar.

Köp aktiwli söwdanyň diňe MT5 hasaplarynda elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň, bu size XM WebTrader-e girmäge mümkinçilik berýär.

Gysgaça aýdanyňda, köp aktiwli söwda hasabyňyz öz içine alýar

1. XM agzalarynyň meýdanyna
girmek 2. Degişli platforma (lar)
-a girmek 3. XM WebTrader-ä girmek

Bankyňyz ýaly, köp aktiwli söwda hasaby XM bilen ilkinji gezek hasaba alanyňyzdan soň, gönüden-göni KYC (Müşderiňizi biliň) amalyny geçmegiňiz haýyş ediler, bu bolsa XM-e şahsy maglumatlaryňyza göz ýetirmäge mümkinçilik berer. tabşyranlaryňyz dogry we serişdeleriňiziň we hasabyňyzyň maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Başga bir XM hasaby alyp barsaňyz, KYC tassyklama prosesinden geçmeli däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi ulgamymyz jikme-jiklikleriňizi awtomatiki kesgitlär.

Söwda hasaby açmak bilen, XM agzalar meýdanyna girmäge mümkinçilik berýän giriş maglumatlaryňyzy awtomatiki usulda e-poçta bilen iberersiňiz.

XM agzalar meýdançasy, hasabyňyzy goýmak, serişdeleri goýmak ýa-da yzyna almak, üýtgeşik mahabatlary görmek we talap etmek, wepalylyk ýagdaýyňyzy barlamak, açyk pozisiýalaryňyzy barlamak, güýjüňizi üýtgetmek, goldaw we söwda gurallaryna girmek ýaly funksiýalary dolandyrjak ýeriňizdir. XM tarapyndan.

Müşderileriň içindäki tekliplerimiz, müşderilerimize şahsy hasap dolandyryjylarynyň kömegine mätäç bolmazdan, islendik wagt hasaplaryna üýtgeşmeler ýa-da goşmaçalar girizmek üçin has çeýeligi üpjün edip, has köp funksiýalar bilen üpjün edilýär we yzygiderli baýlaşdyrylýar.

Köp aktiwli söwda hasabyňyzyň giriş jikme-jiklikleri, hasabyňyzyň görnüşine laýyk gelýän söwda platformasyndaky girişe gabat geler we ahyrky netijede söwdalaryňyzy ýerine ýetirersiňiz. XM agzalar meýdanyndan girizen islendik goýumlar we / ýa-da goýumlar ýa-da başga sazlama üýtgeşmeleri degişli söwda platformasynda görkeziler.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar


MT4-i kim saýlamaly?

MT4, MT5 söwda platformasynyň öňküsi. XM-de MT4 platformasy walýuta, bir stocka indekslerinde CFD, şeýle hem altyn we nebit boýunça CFD-ler bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär, ýöne bir stocka CFD-lerde söwdany teklip etmeýär. MT5 söwda hasaby açmak islemeýän müşderilerimiz, MT4 hasaplaryny ulanmagy dowam etdirip we islän wagtyňyz goşmaça MT5 hasaby açyp bilerler.

MT4 platformasyna giriş ýokardaky tablisa laýyklykda Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.


MT5-i kim saýlamaly?

MT5 platformasyny saýlaýan müşderiler walýuta, aksiýa indeksleri CFD, altyn we nebit CFD-leri, şeýle hem aksiýa CFD-leri ýaly dürli gurallara girip bilerler.

MT5-e giriş maglumatlaryňyz, iş stoluna (göçürip alyp bolýan) MT5 we oňa goşulan programmalara goşmaça XM WebTrader-ä girmäge mümkinçilik berer.

MT5 platformasyna girmek, ýokardaky tablisada görkezilişi ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.


Haýsy söwda hasaby görnüşlerini hödürleýärsiňiz?

 • MIKRO : 1 mikro lot, esasy walýutanyň 1000 birligi
 • STANDARD : 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Ultra Low Micro: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Ultra Low Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Mugt mikro çalşyň: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Swap Free Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi


XM Swap Mugt söwda hasaplary näme?

“XM Swap Free” hasaplary bilen müşderiler bir gijede açyk pozisiýalary saklamak üçin çalşyksyz ýa-da tölegsiz söwda edip bilerler. “XM Swap Free Micro” we “XM Swap Free Standard” hasaplary, 1 turbadan az, Forex, altyn, kümüş, şeýle hem geljekde harytlar, gymmat bahaly metallar, energiýa we indeksler boýunça CFD-lerde swapsyz söwdany üpjün edýär.

Haçana çenli demo hasaby ulanyp bilerin?

XM demo hasaplarynda möhleti ýok, şonuň üçin olary islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Soňky girişden 90 günden gowrak wagtlap hereketsiz bolan demo hasaplary ýapylar. Şeýle-de bolsa, islän wagtyňyz täze demo hasaby açyp bilersiňiz. Iň köp 5 işjeň demo hasabynyň rugsat berilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

XM-den serişdeleri nädip çykarmaly

“XM Broker” -den çykarmak gaty ýönekeý, 1 minudyň içinde doly!

Goýumlar / goýumlar üçin töleg wariantlarynyň giň toplumyny hödürleýäris: birnäçe kredit kartoçkalary, birnäçe elektron töleg usullary, bank simlerini geçirmek, ýerli bank geçirimleri we beýleki töleg usullary.


Nädip çekmeli


1 / Hasabym sahypasyndaky "Çekmek" düwmesine basyň

My XM Group hasabyma gireniňizden soň, menýudaky "Çekmek" düwmesine basyň.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly

2 / Yza çekmek opsiýalaryny saýlaň

Aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Iş ýerleriňizi ýapanyňyzdan soň yzyna almak haýyşlaryny tabşyrmagyňyzy maslahat berýäris.
 • XM açyk pozisiýaly söwda hasaplary üçin yzyna almak haýyşlaryny kabul edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň; emma, müşderilerimiziň söwdasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşakdaky çäklendirmeler ulanylýar:

a) Margin derejesiniň 150% -den aşak düşmegine sebäp boljak haýyşlar duşenbe 01: 00-dan anna 23: 50-e çenli GMT + 2 kabul edilmez (DST ulanylýar).
b) margin derejesiniň 400% -den aşak düşmegine sebäp bolup biljek haýyşlar dynç günleri, anna güni 23: 50-den Duşenbe 01: 00-a çenli GMT + 2 (DST ulanylýar) kabul edilmez.

 • Söwda hasabyňyzdan serişdeleri yzyna almak, söwda bonusyňyzyň proporsional aýrylmagyna sebäp boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Karz / debet kartlary goýum mukdaryna çenli yzyna alnyp bilner.

Goýlan mukdara çenli pul alanyňyzdan soň, haýsy usuly halasaňyz, galan mukdary yzyna alyp bilersiňiz.

Mysal üçin: Kredit kartyňyza 1000 ABŞ dollaryny goýduňyz we söwdadan soň 1000 ABŞ dollary girdeji gazanarsyňyz. Pul almak isleseňiz, 1000 ABŞ dollaryny ýa-da kredit kartoçkasy bilen goýlan mukdary, galan 1000 ABŞ dollaryny başga usullar bilen yzyna alyp bilersiňiz.
Goýum usullary Mümkin çykarmak usullary
Karz / debet karty Çekişler kredit / debet kartoçkasynda goýlan mukdara çenli işlener.
Galan mukdary beýleki usullar arkaly yzyna alyp bolýar
NETELLER / Skrill / WebMoney Karz ýa-da debet kartyndan başga hasaplaşyk usulyny saýlaň.
Bank geçirmesi Karz ýa-da debet kartyndan başga hasaplaşyk usulyny saýlaň.

3 / Çekmek isleýän mukdaryňyzy giriziň we haýyşy iberiň

Mysal üçin: "Bank Transfer" -i saýladyňyz, soňra Bankyň adyny saýlaň, Bank Hasap belgisini we yzyna almak isleýän mukdaryňyzy giriziň.

Iň gowy alynýan prosedura razy bolmak üçin "Hawa" düwmesine basyň, soňra "Talap" düwmesine basyň.
XM-de nädip hasaba alynmaly we yzyna alynmaly
Şeýlelik bilen, yzyna almak haýyşy berildi.

Çekiş mukdary söwda hasabyňyzdan awtomatiki usulda aýrylar. “XM Group” -dan çykarmak haýyşlary 24 sagadyň dowamynda işlener (şenbe, ýekşenbe we dynç alyş günlerinden başga)
Çekiş usullary Çekiş tölegleri Iň az pul mukdary Gaýtadan işlemek wagty
Karz / debet karty Mugt 5 USD ~ 2-5 iş güni
NETELLER / Skrill / WebMoney Mugt 5 USD ~ 24 iş wagty
Bank geçirmesi XM ähli geçiriş töleglerini öz içine alýar 200 USD ~ 2-5 iş güni
Kredit kartoçkalary we debet kartlary barada aýdylanda bolsa, yzyna gaýtaryşlar kartoçkalar tarapyndan amala aşyrylýar, hatda XM Topary yzyna almak haýyşyny 24 sagadyň içinde ýerine ýetiren hem bolsa, bu işi tamamlamak üçin birnäçe hepdeden bir aýa çenli wagt gerek bolup biler, şonuň üçin yzyna almak maslahat berilýär wagtynda serişdeleri.

Satyn alnan XMP

(bonus) tölegleri, diňe 1 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyzam bütinleý aýrylar


XM-de bir müşderi 8 hasaby açyp biler.

Şol sebäpden, başga bir hasaby açmak, maýa goýum mukdaryny bu hasaby geçirmek we pul almak üçin ulanmak arkaly tutuş XMP (bonus) aýrylmagynyň öňüni alyp bolýar.


Pul tölemek üçin haýsy töleg wariantlary bar?

Goýumlar / goýumlar üçin töleg wariantlarynyň giň toplumyny hödürleýäris: birnäçe kredit kartoçkalary, birnäçe elektron töleg usullary, bank simlerini geçirmek, ýerli bank geçirimleri we beýleki töleg usullary.

Söwda hasaby açan badyňyza, Agzalar meýdanyna girip, goýumlar / yzyna almak sahypalarynda islegiňiziň töleg usulyny saýlap bilersiňiz we berlen görkezmelere eýerip bilersiňiz.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar


Çekip biljek iň pes we iň ýokary mukdar näçe?

Almagyň iň pes mukdary ähli ýurtlarda goldanýan köp töleg usullary üçin 5 ABŞ dollary (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa). Şeýle-de bolsa, mukdar saýlan töleg usulyňyza we söwda hasabyňyzy tassyklamak ýagdaýyna görä üýtgeýär. Depozit we pul çykarmak prosesi barada has giňişleýin maglumaty Agzalar sebitinde okap bilersiňiz.


Yza çekmegiň ileri tutulýan tertibi näme?

Taraplaryň hemmesini kezzapçylykdan goramak we bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we / ýa-da terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine ýol açmak maksady bilen, XM diňe yzyna almagyň ileri tutulýan prosedurasyna laýyklykda asyl goýumyň çeşmesine yzyna alynmagy / yzyna gaýtarylmagyny amala aşyrar:
 • Karz / debet kartoçkalary Geçirilen yzyna almak haýyşlary, saýlanan yzyna alma usulyna garamazdan, bu usul arkaly goýlan umumy mukdara çenli bu kanal arkaly işlener.
 • Elektron gapjyk Elektron gapjyklary yzyna gaýtarmak / yzyna almak, ähli kredit / debet kartoçkalary goýumlary doly yzyna gaýtarylandan soň gaýtadan işlener.
 • Beýleki usullar. Bank simini yzyna almak ýaly beýleki ähli usullar, ýokardaky iki usul bilen goýlan goýumlar doly gutarandan soň ulanylar.

Çekmek islegleriniň hemmesi 24 iş sagadynyň içinde tamamlanar; tabşyrylan ähli yzyna almak haýyşlary müşderileriň söwda hasabynda garaşylýan hasaplar hökmünde derrew görkeziler. Müşderi nädogry yzyna almak usulyny saýlasa, müşderileriň islegi ýokarda beýan edilen yzyna almagyň ileri tutulýan prosedurasyna laýyklykda işlener.

Müşderini yzyna almak islegleriniň hemmesi, goýumyň başda goýlan walýutasynda işlener. Goýum walýutasy walýuta walýutasyndan tapawutlanýan bolsa, pul mukdary XM tarapyndan bar bolan walýuta hümmetinde pul birligine öwrüler.


Çekiş tölegi barmy?

Goýum / goýum opsiýalarymyz üçin hiç hili töleg tölemeýäris. Mysal üçin, Skrill tarapyndan 100 ABŞ dollaryny goýsaňyz we 100 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyz, Skrill hasabyňyzda 100 ABŞ dollarynyň doly mukdaryny görersiňiz, sebäbi ähli amal töleglerini siziň üçin hem töleýäris.

Bu, ähli karz / debet kartoçkalaryna hem degişlidir. Halkara bank simleri arkaly goýumlar / goýumlar üçin XM, 200 ABŞ dollaryndan az (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa) goýumlardan başga, banklarymyz tarapyndan goýlan ähli tölegleri öz içine alýar.


Hasabymdan pul alsam, bonus bilen gazanylan girdejini hem alyp bilerinmi? Bonusy islendik tapgyrda yzyna alyp bilerinmi?

Bonus diňe söwda maksatly bolup, yzyna alyp bolmaýar. Has uly wezipeleri açmaga we wezipeleriňizi has uzak wagtlap açmaga mümkinçilik berýän bonus mukdaryny hödürleýäris. Bonus bilen gazanylan ähli girdeji islendik wagt yzyna alnyp bilner.
Thank you for rating.